Algemene voorwaarden

1. Algemeenheden
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden al mijn aannemingen of leveringen uitsluitend aan volgende voorwaarden, welke ook de voorwaarden zijn van de klant. De eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel ervan laat de andere clausules of delen ervan onverkort bestaan. De onderstaande hoofdingen zijn uitsluitend opgesteld voor het gemak van verwijzing en bepalen of beperken de algemene voorwaarden niet.

2. Bestekken en offertes
Deze zijn gebaseerd op de thans geldende prijzen van lonen, materialen, taxaties, brandstofprijzen, sociale lasten en belastingen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt Nathan Vileyn het recht voor om de prijzen in dezelfde verhouding aan te
passen.

3. Levering en uitvoering
Mijn aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis. Wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, kan die steeds bij nadering worden opgegeven. Niet-naleving van deze termijnen kan enkel aanleiding geven tot een schadeclaim of ontbinding van het contract, wanneer de levering of de aanneming niet is uitgevoerd binnen een redelijke termijn na ontvangst van een aangetekende verwittiging van de klant.

4. Gebreken
Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na uitvoering van de werken te worden verstuurd met een duidelijke omschrijving van de gebreken die mij in staat stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aanvaard. Mijn vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de gebruikte materialen strekt zich niet verder uit dan deze van mijn leveranciers.

5. Betaling
Mijn facturen zijn contant betaalbaar in Vladslo, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De verzending van de factuur geldt als aanmaning . De factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke aan protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling,
vermeerderd met een intrest van 10% per jaar vanaf de vervaldag tot de volledige betaling.
In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag zonder ernstige reden wordt het factuurbedrag na ingebrekestelling vermeerderd met 10% met een minimum van 62 euro en een maximum van 2000 euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt en dit onverminderd de gerechtskosten en de kosten van de uitvoering. Bij niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag behoudt Nathan Vileyn het recht voor om verdere leveringen en werken stop te zetten en worden de saldo’s van alle andere
facturen onmiddellijk opeisbaar.
Alle innings-en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet. Bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van onze rechten van en wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

6. Vroegtijdige beëindiging
In geval van annulatie van de bestelling of de verbreking van de overeenkomst door de klant, heeft Nathan Vileyn de keuze tussen de gedwongen uitvoering of de betaling van een forfaitaire schadeloosstelling van 25% van de waarde van de bestelling,
onverhinderd zijn recht te bewijzen dat mijn schade, bestaande uit winstderving en alle kosten, meer bedraagt.
Nathan Vileyn behoudt het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de klant.
Wanneer Nathan Vileyn ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dgl niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoud Nathan Vileyn het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat er enige schadevergoeding kan worden geëist.

7. Bevoegde rechtbank en gekozen recht
Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Brugge, onverhinderd het recht het geschil voor de rechtbank van de woonplaats, maatschappelijke zetel, exploitatiezetel, filiaal
en/of kantoor van de medecontractant te brengen. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant. Enkel de Belgische wet is van toepassing op mijn contracten.